จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองศรีสะเกษ 4,546 73 40 4,659 2,445 1 32 33
1.35%
ยางชุมน้อย 2,467 17 59 2,543 1,200 0 19 19
1.58%
กันทรารมย์ 5,124 61 26 5,211 2,625 0 29 29
1.10%
กันทรลักษ์ 9,604 158 268 10,030 4,005 2 58 60
1.50%
ขุขันธ์ 8,309 101 77 8,487 4,140 0 29 29
0.70%
ไพรบึง 3,037 22 26 3,085 1,200 0 42 42
3.50%
ปรางค์กู่ 3,748 24 36 3,808 2,115 0 16 16
0.76%
ขุนหาญ 6,622 44 49 6,715 2,175 0 41 41
1.89%
ราษีไศล 6,160 18 69 6,247 2,850 0 18 18
0.63%
อุทุมพรพิสัย 6,207 41 45 6,293 3,480 0 29 29
0.83%
บึงบูรพ์ 1,067 4 33 1,104 375 0 2 2
0.53%
ห้วยทับทัน 3,057 7 21 3,085 1,215 0 3 3
0.25%
โนนคูณ 2,327 5 8 2,340 1,200 0 4 4
0.33%
ศรีรัตนะ 2,618 21 7 2,646 1,350 0 8 8
0.59%
น้ำเกลี้ยง 2,123 12 6 2,141 1,125 0 5 5
0.44%
วังหิน 3,412 19 27 3,458 1,890 0 6 6
0.32%
ภูสิงห์ 3,234 20 12 3,266 1,290 0 6 6
0.47%
เมืองจันทร์ 1,345 14 9 1,368 780 0 3 3
0.38%
เบญจลักษ์ 2,206 13 65 2,284 1,005 0 11 11
1.09%
พยุห์ 2,051 8 6 2,065 990 0 9 9
0.91%
โพธิ์ศรีสุวรรณ 2,045 84 35 2,164 1,200 0 5 5
0.42%
ศิลาลาด 1,711 8 5 1,724 660 0 4 4
0.61%
รวม 83,020 774 929 84,723 39,315 3 379 382
0.97%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ