จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสุรินทร์ 9,141 163 133 9,437 2,900 2 74 76
2.62%
ชุมพลบุรี 5,354 165 39 5,558 1,240 0 18 18
1.45%
ท่าตูม 7,820 152 53 8,025 1,650 0 20 20
1.21%
จอมพระ 4,059 157 23 4,239 1,050 0 7 7
0.67%
ปราสาท 10,282 175 93 10,550 2,410 2 53 55
2.28%
กาบเชิง 4,083 63 15 4,161 860 0 7 7
0.81%
รัตนบุรี 7,444 111 44 7,599 1,620 0 26 26
1.60%
สนม 3,077 29 17 3,123 790 0 10 10
1.27%
ศีขรภูมิ 7,123 137 22 7,282 2,280 0 27 27
1.18%
สังขะ 11,336 69 46 11,451 1,870 1 35 36
1.93%
ลำดวน 2,526 57 21 2,604 510 0 8 8
1.57%
สำโรงทาบ 3,833 32 17 3,882 1,000 0 7 7
0.70%
บัวเชด 2,736 44 15 2,795 680 1 4 5
0.74%
พนมดงรัก 3,062 27 17 3,106 550 1 10 11
2.00%
ศรีณรงค์ 2,196 138 21 2,355 640 1 9 10
1.56%
เขวาสินรินทร์ 2,644 34 11 2,689 550 0 11 11
2.00%
โนนนารายณ์ 2,249 74 22 2,345 680 0 5 5
0.74%
รวม 88,965 1,627 609 91,201 21,280 8 331 339
1.59%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ