จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองบุรีรัมย์ 4,994 110 72 5,176 4,845 1 47 48
0.99%
คูเมือง 3,547 22 18 3,587 1,590 0 5 5
0.31%
กระสัง 5,458 63 69 5,590 2,520 0 27 27
1.07%
นางรอง 7,111 260 84 7,455 2,820 1 309 310
10.99%
หนองกี่ 3,400 39 28 3,467 1,620 0 18 18
1.11%
ละหานทราย 4,228 73 28 4,329 1,260 0 34 34
2.70%
ประโคนชัย 4,228 78 42 4,348 2,730 1 27 28
1.03%
บ้านกรวด 2,995 71 39 3,105 1,770 1 15 16
0.90%
พุทไธสง 3,683 19 16 3,718 1,455 0 13 13
0.89%
ลำปลายมาศ 6,078 74 47 6,199 3,240 1 23 24
0.74%
สตึก 5,686 85 27 5,798 2,685 0 21 21
0.78%
ปะคำ 2,670 46 26 2,742 1,155 0 15 15
1.30%
นาโพธิ์ 2,357 22 11 2,390 975 0 7 7
0.72%
หนองหงส์ 2,895 30 16 2,941 1,500 0 9 9
0.60%
พลับพลาชัย 2,214 21 27 2,262 1,005 0 5 5
0.50%
ห้วยราช 2,974 96 20 3,090 1,200 0 17 17
1.42%
โนนสุวรรณ 1,650 19 42 1,711 840 0 188 188
22.38%
ชำนิ 2,369 34 67 2,470 945 0 9 9
0.95%
บ้านใหม่ไชยพจน์ 2,660 15 32 2,707 825 0 19 19
2.30%
โนนดินแดง 1,113 17 15 1,145 555 0 3 3
0.54%
บ้านด่าน 1,794 36 43 1,873 885 0 7 7
0.79%
แคนดง 1,594 16 7 1,617 810 0 6 6
0.74%
เฉลิมพระเกียรติ 2,943 139 27 3,109 1,005 0 17 17
1.69%
รวม 78,641 1,385 803 80,829 38,235 5 841 846
2.21%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ