จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครราชสีมา 4,832 350 200 107 5,489 940 24 137 161
17.13%
ครบุรี 3,881 107 32 19 4,039 612 106 17 123
20.10%
เสิงสาง 2,105 129 37 14 2,285 348 0 4 4
1.15%
คง 3,934 101 26 12 4,073 624 78 5 83
13.30%
บ้านเหลื่อม 893 18 15 5 931 156 48 5 53
33.97%
จักราช 3,169 79 25 19 3,292 436 34 12 46
10.55%
โชคชัย 2,541 55 13 10 2,619 528 219 11 230
43.56%
ด่านขุนทด 6,444 333 48 29 6,854 900 7 9 16
1.78%
โนนไทย 2,296 108 19 7 2,430 532 7 6 13
2.44%
โนนสูง 4,924 172 41 19 5,156 780 7 21 28
3.59%
ขามสะแกแสง 1,214 114 125 8 1,461 288 2 8 10
3.47%
บัวใหญ่ 1,348 27 22 15 1,412 488 23 13 36
7.38%
ประทาย 3,554 464 174 29 4,221 604 22 32 54
8.94%
ปักธงชัย 4,301 106 39 23 4,469 860 4 18 22
2.56%
พิมาย 5,863 196 91 50 6,200 852 304 35 339
39.79%
ห้วยแถลง 1,812 134 32 10 1,988 480 111 8 119
24.79%
ชุมพวง 3,083 513 43 15 3,654 532 289 19 308
57.89%
สูงเนิน 2,041 47 37 218 2,343 508 28 31 59
11.61%
ขามทะเลสอ 826 17 9 9 861 184 79 5 84
45.65%
สีคิ้ว 2,637 178 27 11 2,853 680 197 12 209
30.74%
ปากช่อง 2,467 232 77 32 2,808 876 67 21 88
10.05%
หนองบุญมาก 2,777 25 10 3 2,815 416 13 6 19
4.57%
แก้งสนามนาง 2,380 74 9 2 2,465 224 0 10 10
4.46%
โนนแดง 1,753 102 3 6 1,864 260 205 7 212
81.54%
วังน้ำเขียว 2,339 28 16 5 2,388 332 0 22 22
6.63%
เทพารักษ์ 1,927 19 10 2 1,958 236 17 3 20
8.47%
เมืองยาง 591 76 7 6 680 184 10 3 13
7.07%
พระทองคำ 990 366 11 4 1,371 300 111 3 114
38.00%
ลำทะเมนชัย 1,767 47 17 3 1,834 236 0 9 9
3.81%
บัวลาย 1,587 32 23 11 1,653 180 57 6 63
35.00%
สีดา 1,515 19 21 5 1,560 200 89 4 93
46.50%
เฉลิมพระเกียรติ 1,031 38 9 4 1,082 244 94 12 106
43.44%
รวม 82,822 4,306 1,268 712 89,108 15,020 2,252 514 2,766
18.42%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ