จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครราชสีมา 4,831 350 200 5,381 4,700 2 77 79
1.68%
ครบุรี 3,882 107 32 4,021 3,060 0 16 16
0.52%
เสิงสาง 2,106 129 37 2,272 1,740 0 9 9
0.52%
คง 3,934 101 26 4,061 3,120 0 11 11
0.35%
บ้านเหลื่อม 893 18 15 926 780 1 4 5
0.64%
จักราช 3,169 79 25 3,273 2,180 0 15 15
0.69%
โชคชัย 2,541 55 13 2,609 2,640 0 9 9
0.34%
ด่านขุนทด 6,443 333 48 6,824 4,500 0 25 25
0.56%
โนนไทย 2,296 108 18 2,422 2,660 0 7 7
0.26%
โนนสูง 4,926 172 41 5,139 3,900 0 19 19
0.49%
ขามสะแกแสง 1,214 114 125 1,453 1,440 0 7 7
0.49%
บัวใหญ่ 1,348 27 22 1,397 2,440 0 13 13
0.53%
ประทาย 3,554 464 174 4,192 3,020 0 24 24
0.79%
ปักธงชัย 4,301 106 39 4,446 4,300 0 21 21
0.49%
พิมาย 5,863 196 91 6,150 4,260 0 31 31
0.73%
ห้วยแถลง 1,812 134 32 1,978 2,400 0 8 8
0.33%
ชุมพวง 3,083 513 43 3,639 2,660 0 14 14
0.53%
สูงเนิน 2,040 47 37 2,124 2,540 0 215 215
8.46%
ขามทะเลสอ 826 17 9 852 920 0 9 9
0.98%
สีคิ้ว 2,637 178 27 2,842 3,140 1 8 9
0.29%
ปากช่อง 2,466 232 77 2,775 4,380 4 24 28
0.64%
หนองบุญมาก 2,777 25 10 2,812 2,080 0 3 3
0.14%
แก้งสนามนาง 2,379 74 9 2,462 1,120 0 0 0
0.00%
โนนแดง 1,753 102 3 1,858 1,300 0 5 5
0.38%
วังน้ำเขียว 2,339 28 16 2,383 1,660 0 3 3
0.18%
เทพารักษ์ 1,928 19 10 1,957 1,180 0 1 1
0.08%
เมืองยาง 591 76 7 674 920 0 5 5
0.54%
พระทองคำ 990 366 11 1,367 1,500 0 4 4
0.27%
ลำทะเมนชัย 1,767 47 17 1,831 1,180 0 3 3
0.25%
บัวลาย 1,586 32 23 1,641 900 0 9 9
1.00%
สีดา 1,516 19 21 1,556 1,000 0 4 4
0.40%
เฉลิมพระเกียรติ 1,030 38 9 1,077 1,220 0 3 3
0.25%
รวม 82,821 4,306 1,267 88,394 74,840 8 606 614
0.82%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ