จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสระแก้ว 2,100 30 106 2,236 2,460 0 10 10
0.41%
คลองหาด 581 18 1,471 2,070 1,420 0 7 7
0.49%
ตาพระยา 2,308 12 109 2,429 1,280 0 8 8
0.63%
วังน้ำเย็น 1,613 28 411 2,052 1,680 0 11 11
0.65%
วัฒนานคร 2,949 31 935 3,915 2,300 0 11 11
0.48%
อรัญประเทศ 2,352 37 21 2,410 2,280 0 13 13
0.57%
เขาฉกรรจ์ 1,802 59 125 1,986 1,420 0 10 10
0.70%
โคกสูง 953 2 48 1,003 820 0 4 4
0.49%
วังสมบูรณ์ 1,648 15 310 1,973 960 0 7 7
0.73%
รวม 16,306 232 3,536 20,074 14,620 0 81 81
0.55%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ