จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนครนายก 2,265 56 41 2,362 2,500 1 103 104
4.16%
ปากพลี 1,451 28 57 1,536 1,020 0 6 6
0.59%
บ้านนา 2,077 14 13 2,104 2,320 0 19 19
0.82%
องครักษ์ 3,132 16 19 3,167 2,320 0 5 5
0.22%
รวม 8,925 114 130 9,169 8,160 1 133 134
1.64%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ