จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองฉะเชิงเทรา 4,320 218 734 5,272 2,880 1 26 27
0.94%
บางคล้า 1,196 20 250 1,466 840 0 4 4
0.48%
บางน้ำเปรี้ยว 2,630 27 920 3,577 2,220 0 11 11
0.50%
บางปะกง 2,003 27 604 2,634 1,620 0 13 13
0.80%
บ้านโพธิ์ 1,824 54 307 2,185 1,095 0 7 7
0.64%
พนมสารคาม 1,558 19 696 2,273 1,305 0 11 11
0.84%
ราชสาส์น 750 7 31 788 465 0 0 0
0.00%
สนามชัยเขต 2,401 38 115 2,554 1,050 0 8 8
0.76%
แปลงยาว 883 19 504 1,406 720 0 2 2
0.28%
ท่าตะเกียบ 1,826 15 108 1,949 705 0 1 1
0.14%
คลองเขื่อน 810 14 90 914 480 0 1 1
0.21%
รวม 20,201 458 4,359 25,018 13,380 1 84 85
0.64%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ