จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองฉะเชิงเทรา 4,323 218 734 33 5,308 576 0 56 56
9.72%
บางคล้า 1,193 20 250 6 1,469 168 0 7 7
4.17%
บางน้ำเปรี้ยว 2,630 27 920 13 3,590 444 0 17 17
3.83%
บางปะกง 2,003 27 604 18 2,652 324 0 9 9
2.78%
บ้านโพธิ์ 1,823 54 307 11 2,195 219 0 15 15
6.85%
พนมสารคาม 1,558 19 696 13 2,286 261 0 13 13
4.98%
ราชสาส์น 751 7 31 0 789 93 0 2 2
2.15%
สนามชัยเขต 2,401 38 115 8 2,562 210 0 15 15
7.14%
แปลงยาว 883 19 504 3 1,409 144 0 13 13
9.03%
ท่าตะเกียบ 1,826 15 108 1 1,950 141 0 18 18
12.77%
คลองเขื่อน 810 14 90 1 915 96 0 4 4
4.17%
รวม 20,201 458 4,359 107 25,125 2,676 0 169 169
6.32%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ