จังหวัดตราด

จังหวัดตราด
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองตราด 3,220 2,038 1,508 6,766 980 0 671 671
68.47%
คลองใหญ่ 598 414 8 1,020 200 0 10 10
5.00%
เขาสมิง 1,947 1,335 16 3,298 660 0 7 7
1.06%
บ่อไร่ 979 722 24 1,725 330 0 9 9
2.73%
แหลมงอบ 687 558 56 1,301 270 0 14 14
5.19%
เกาะกูด 194 161 1 356 80 0 1 1
1.25%
เกาะช้าง 245 194 4 443 90 0 3 3
3.33%
รวม 7,870 5,422 1,617 14,909 2,610 0 715 715
27.39%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ