จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองระยอง 3,487 128 245 3,860 1,260 2 73 75
5.95%
บ้านฉาง 619 22 262 903 300 0 13 13
4.33%
แกลง 3,717 111 43 3,871 2,205 0 13 13
0.59%
วังจันทร์ 881 15 8 904 435 0 1 1
0.23%
บ้านค่าย 1,912 35 27 1,974 990 0 91 91
9.19%
ปลวกแดง 1,124 25 14 1,163 510 0 12 12
2.35%
เขาชะเมา 734 18 5 757 435 0 4 4
0.92%
นิคมพัฒนา 869 22 67 958 450 0 8 8
1.78%
รวม 13,343 376 671 14,390 6,585 2 215 217
3.30%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ