จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(มิถุนายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤษภาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - มิถุนายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองระยอง 3,487 128 245 99 3,959 252 1 37 38
15.08%
บ้านฉาง 620 22 262 18 922 66 1 14 15
22.73%
แกลง 3,718 111 43 22 3,894 441 0 10 10
2.27%
วังจันทร์ 881 15 8 4 908 87 0 4 4
4.60%
บ้านค่าย 1,912 35 27 91 2,065 198 1 6 7
3.54%
ปลวกแดง 1,123 25 14 14 1,176 102 1 4 5
4.90%
เขาชะเมา 734 18 5 5 762 87 0 1 1
1.15%
นิคมพัฒนา 869 22 67 17 975 90 0 7 7
7.78%
รวม 13,344 376 671 270 14,661 1,323 4 83 87
6.58%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ