จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชลบุรี 3,967 185 167 98 4,417 291 14 80 94
32.30%
บ้านบึง 1,435 37 33 27 1,532 156 2 16 18
11.54%
หนองใหญ่ 629 12 9 3 653 72 1 1 2
2.78%
บางละมุง 2,286 120 140 74 2,620 141 13 107 120
85.11%
พานทอง 1,641 327 20 14 2,002 228 1 20 21
9.21%
พนัสนิคม 4,414 63 45 24 4,546 555 2 13 15
2.70%
ศรีราชา 2,495 118 87 60 2,760 180 15 68 83
46.11%
เกาะสีชัง 171 0 2 1 174 21 1 0 1
4.76%
สัตหีบ 1,492 58 65 39 1,654 123 12 54 66
53.66%
บ่อทอง 1,331 20 20 7 1,378 141 1 10 11
7.80%
เกาะจันทร์ 791 15 10 3 819 81 1 7 8
9.88%
รวม 20,652 955 598 350 22,555 1,989 63 376 439
22.07%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ