จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสระบุรี 2,064 49 48 2,161 1,540 0 24 24
1.56%
แก่งคอย 3,008 27 25 3,060 2,340 0 18 18
0.77%
หนองแค 3,167 24 16 3,207 3,620 2 9 11
0.30%
วิหารแดง 890 13 17 920 1,080 0 6 6
0.56%
หนองแซง 873 2 1 876 1,380 0 2 2
0.14%
บ้านหมอ 1,887 10 9 1,906 1,580 0 4 4
0.25%
ดอนพุด 673 1 1 675 560 0 0 0
0.00%
หนองโดน 948 5 5 958 680 0 51 51
7.50%
พระพุทธบาท 1,697 35 20 1,752 1,360 0 7 7
0.51%
เสาไห้ 1,892 14 15 1,921 2,040 0 3 3
0.15%
มวกเหล็ก 1,755 20 11 1,786 1,600 1 5 6
0.38%
วังม่วง 797 2 1 800 620 0 2 2
0.32%
เฉลิมพระเกียรติ 1,365 13 8 1,386 1,060 0 12 12
1.13%
รวม 21,016 215 177 21,408 19,460 3 143 146
0.75%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ