จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กันยายน 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - สิงหาคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กันยายน 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชัยนาท 2,441 16 21 44 2,522 246 25 36 61
24.80%
มโนรมย์ 1,251 25 7 58 1,341 120 142 2 144
120.00%
วัดสิงห์ 1,232 10 16 75 1,333 141 2 2 4
2.84%
สรรพยา 1,971 3 24 23 2,021 165 18 11 29
17.58%
สรรคบุรี 2,220 22 15 21 2,278 276 4 19 23
8.33%
หันคา 3,439 27 19 70 3,555 300 497 12 509
169.67%
หนองมะโมง 1,031 18 11 7 1,067 123 8 2 10
8.13%
เนินขาม 1,249 18 0 4 1,271 144 1 2 3
2.08%
รวม 14,834 139 113 302 15,388 1,515 697 86 783
51.68%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ