จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองชัยนาท 2,440 16 21 2,477 1,230 0 42 42
3.41%
มโนรมย์ 1,251 25 7 1,283 600 0 56 56
9.33%
วัดสิงห์ 1,232 10 16 1,258 705 1 73 74
10.50%
สรรพยา 1,970 3 24 1,997 825 0 22 22
2.67%
สรรคบุรี 2,219 22 15 2,256 1,380 0 18 18
1.30%
หันคา 3,438 27 19 3,484 1,500 0 62 62
4.13%
หนองมะโมง 1,031 18 11 1,060 615 0 7 7
1.14%
เนินขาม 1,249 18 0 1,267 720 0 4 4
0.56%
รวม 14,830 139 113 15,082 7,575 1 284 285
3.76%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ