จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองลพบุรี 5,728 639 88 6,455 3,240 1 56 57
1.76%
พัฒนานิคม 2,184 27 19 2,230 1,335 1 13 14
1.05%
โคกสำโรง 3,507 37 25 3,569 2,055 1 4 5
0.24%
ชัยบาดาล 3,257 232 810 4,299 2,040 0 6 6
0.29%
ท่าวุ้ง 2,952 17 13 2,982 1,920 0 9 9
0.47%
บ้านหมี่ 3,670 14 19 3,703 2,355 1 12 13
0.55%
ท่าหลวง 1,004 9 6 1,019 675 0 6 6
0.89%
สระโบสถ์ 1,144 4 1 1,149 690 0 2 2
0.29%
โคกเจริญ 1,350 24 2 1,376 795 0 4 4
0.50%
ลำสนธิ 1,165 13 6 1,184 735 0 2 2
0.27%
หนองม่วง 1,732 7 7 1,746 990 0 8 8
0.81%
รวม 27,693 1,023 996 29,712 16,830 4 122 126
0.75%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ