จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองอ่างทอง 1,966 17 20 2,003 1,215 0 83 83
6.83%
ไชโย 1,106 5 47 1,158 765 0 252 252
32.94%
ป่าโมก 1,079 7 5 1,091 705 0 17 17
2.41%
โพธิ์ทอง 2,469 17 5 2,491 1,650 0 12 12
0.73%
แสวงหา 1,317 6 7 1,330 915 0 14 14
1.53%
วิเศษชัยชาญ 2,778 21 13 2,812 1,890 0 725 725
38.36%
สามโก้ 793 5 65 863 555 0 91 91
16.40%
รวม 11,508 78 162 11,748 7,695 0 1,194 1,194
15.52%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ