จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
พระนครศรีอยุธยา 2,578 70 52 2,700 2,240 0 21 21
0.94%
ท่าเรือ 1,164 13 13 1,190 1,680 0 7 7
0.42%
นครหลวง 1,663 11 3 1,677 1,480 0 2 2
0.14%
บางไทร 1,050 16 23 1,089 2,720 0 47 47
1.73%
บางบาล 1,537 10 11 1,558 2,220 0 0 0
0.00%
บางปะอิน 2,770 33 33 2,836 2,980 0 18 18
0.60%
บางปะหัน 1,808 35 10 1,853 1,880 0 131 131
6.97%
ผักไห่ 1,148 18 52 1,218 2,560 0 4 4
0.16%
ภาชี 942 14 15 971 1,440 0 6 6
0.42%
ลาดบัวหลวง 1,744 19 6 1,769 1,160 0 60 60
5.17%
วังน้อย 723 14 19 756 1,360 2 10 12
0.88%
เสนา 1,788 35 75 1,898 2,280 0 11 11
0.48%
บางซ้าย 1,125 3 12 1,140 1,060 0 2 2
0.19%
อุทัย 1,826 11 17 1,854 2,140 0 8 8
0.37%
มหาราช 1,147 14 1 1,162 1,160 0 1 1
0.09%
บ้านแพรก 647 5 6 658 540 0 2 2
0.37%
รวม 23,660 321 348 24,329 28,900 2 330 332
1.15%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ