จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองปทุมธานี 1,614 102 94 1,810 1,620 1 49 50
3.09%
คลองหลวง 2,470 152 134 2,756 1,780 2 102 104
5.84%
ธัญบุรี 1,390 114 125 1,629 240 0 55 55
22.92%
หนองเสือ 1,609 12 16 1,637 1,380 1 134 135
9.78%
ลาดหลุมแก้ว 1,266 22 17 1,305 1,220 1 8 9
0.74%
ลำลูกกา 1,908 135 145 2,188 2,160 2 94 96
4.44%
สามโคก 746 15 16 777 1,160 0 32 32
2.76%
รวม 11,003 552 547 12,102 9,560 7 474 481
5.03%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ