จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองนนทบุรี 3,119 225 203 3,547 520 5 101 106
20.38%
บางกรวย 1,010 81 91 1,182 820 0 37 37
4.51%
บางใหญ่ 1,850 79 511 2,440 1,380 0 822 822
59.57%
บางบัวทอง 2,302 199 155 2,656 1,460 3 81 84
5.75%
ไทรน้อย 793 42 26 861 1,360 2 17 19
1.40%
ปากเกร็ด 2,487 190 154 2,831 1,020 8 68 76
7.45%
รวม 11,561 816 1,140 13,517 6,560 18 1,126 1,144
17.44%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ