จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ตุลาคม 2565)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - กันยายน 2565)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ตุลาคม 2565)
ร้อยละของการดำเนินการ
เมืองสมุทรปราการ 3,242 231 252 3,725 1,900 3 128 131
6.89%
บางบ่อ 818 81 26 925 1,480 2 25 27
1.82%
บางพลี 2,097 156 141 2,394 1,660 1 71 72
4.34%
พระประแดง 1,286 107 65 1,458 1,340 2 33 35
2.61%
พระสมุทรเจดีย์ 1,077 63 41 1,181 840 0 25 25
2.98%
บางเสาธง 717 27 40 784 760 4 11 15
1.97%
รวม 9,237 665 565 10,467 7,980 12 293 305
3.82%
อำเภอ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2558 - 2564
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ