ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 30 1 0 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 24 0 12 1 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 34 0 0 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 32 0 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 1 12 1 235 112 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ