ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 31 1 1 0 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 76 0 0 2 78 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 36 2 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 36 2 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 36 0 0 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 48 1 0 0 49 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 28 1 1 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 372 7 2 2 383 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ