ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 30 0 0 1 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 35 0 0 1 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 50 0 0 0 50 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 27 0 8 0 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 39 0 0 0 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 29 0 1 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 27 0 1 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 49 1 11 0 61 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 25 0 2 1 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 36 0 0 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 398 1 23 3 425 168 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ