ตำบล��������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล��������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 28 0 1 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 35 0 3 2 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 28 1 0 0 29 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 4 19 0 1 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 37 0 0 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 34 1 0 0 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 26 2 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 25 0 0 1 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 313 4 5 3 325 154 0 1 1
0.65%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ