ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 38 0 1 0 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 25 0 0 0 25 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 4 100 1 0 1 102 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 54 4 2 2 62 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 32 1 0 0 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 54 0 1 0 55 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 81 4 2 0 87 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 74 1 0 1 76 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 79 1 0 0 80 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 32 2 0 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 626 14 6 4 650 168 0 1 1
0.60%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ