ตำบล������������������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล������������������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 29 1 2 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 19 0 0 0 19 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 28 0 1 1 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 18 2 3 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 24 0 1 1 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 25 0 1 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 25 0 1 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 243 3 9 2 257 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ