ตำบล��������������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������

ตำบล��������������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 31 1 3 0 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 36 1 2 2 41 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 38 0 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 37 0 1 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 31 0 1 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 31 0 0 2 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 38 1 0 1 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 10 0 1 0 11 0 0 0 0
รวม 274 3 8 5 290 112 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ