ตำบล��������������������������� อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล��������������������������� อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 33 0 2 1 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 62 1 0 0 63 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 46 2 0 0 48 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 59 1 0 0 60 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 52 0 0 0 52 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 48 1 0 1 50 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 11 17 3 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 24 10 0 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 389 32 5 2 428 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ