ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 55 0 0 1 56 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 55 1 0 0 56 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 31 0 0 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 38 2 0 0 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 56 0 0 0 56 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 32 1 0 0 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 67 0 0 2 69 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 442 4 0 3 449 154 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ