ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 13 18 0 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 7 9 0 0 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 57 1 0 0 58 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 32 0 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 15 2 0 0 17 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 19 1 0 1 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 20 1 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 12 0 0 0 12 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 33 1 0 0 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 17 4 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 15 27 0 1 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 16 34 1 2 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 17 35 0 2 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 425 38 5 1 469 238 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ