ตำบล��������������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล��������������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 32 0 0 1 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 67 1 1 0 69 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 36 1 0 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 91 0 0 0 91 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 57 1 0 1 59 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 22 1 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 34 0 2 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 392 4 3 2 401 126 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ