ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 14 0 0 0 14 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 41 1 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 33 0 0 1 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 30 1 1 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 29 2 0 1 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 28 2 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 42 1 0 1 44 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 32 0 0 1 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 27 0 0 2 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 306 7 1 6 320 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ