ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 9 2 0 1 12 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 49 4 1 1 55 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 19 1 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 39 1 0 0 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 37 0 0 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 54 0 0 1 55 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 32 1 0 2 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 35 1 0 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 53 0 0 2 55 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 110 2 1 0 113 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 31 1 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 43 0 0 0 43 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 27 1 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 15 31 0 0 2 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 597 14 2 9 622 210 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ