ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(ธันวาคม 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - พฤศจิกายน 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - ธันวาคม 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 57 1 0 0 58 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 2 27 1 0 1 29 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 3 28 2 0 2 32 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 4 22 3 3 1 29 3 0 3 3
100.00%
หมู่ 5 34 1 0 0 35 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 6 36 0 1 1 38 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 7 14 0 0 0 14 3 0 0 0
0.00%
หมู่ 8 26 0 0 1 27 3 0 1 1
33.33%
หมู่ 9 34 0 0 0 34 3 0 0 0
0.00%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 279 8 4 6 297 27 0 4 4
14.81%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ