ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 30 0 1 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 32 0 0 1 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 35 0 0 1 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 49 0 0 0 49 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 30 0 0 2 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 32 0 0 0 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 25 1 5 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 20 0 1 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 26 0 0 1 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 42 0 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 11 0 0 0 11 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 27 1 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 15 19 0 0 0 19 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 16 17 0 1 0 18 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 452 2 8 5 467 224 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ