ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 26 0 0 1 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 28 0 1 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 18 0 0 2 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 29 0 0 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 67 0 0 0 67 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 6 0 0 0 6 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 41 0 0 0 41 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 5 0 11 0 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 14 0 0 0 14 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 235 0 12 3 250 126 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ