ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 31 0 0 1 32 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 16 1 0 0 17 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 10 0 0 0 10 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 17 1 0 0 18 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 17 0 0 0 17 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 117 2 0 1 120 84 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ