ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 63 1 1 0 65 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 25 1 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 28 2 1 0 31 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 4 26 1 0 1 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 28 0 0 1 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 37 0 0 2 39 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 20 0 0 2 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 228 5 2 6 241 98 0 1 1
1.02%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ