ตำบล��������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล��������������������������� อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 16 1 0 0 17 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 99 4 1 4 108 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 33 0 2 0 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 51 0 0 0 51 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 17 0 11 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 45 1 0 0 46 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 42 0 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 360 6 14 4 384 126 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ