ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ������������������������ จังหวัด���������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 45 1 0 1 47 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 59 1 1 1 62 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 31 1 0 2 34 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 32 0 0 1 33 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 35 1 0 1 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 43 0 0 0 43 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 111 2 0 1 114 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 54 1 3 2 60 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 43 0 0 0 43 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 24 0 0 2 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 3 0 0 0 3 0 0 0 0
รวม 547 7 4 11 569 182 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ