ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 25 0 0 0 25 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 2 28 2 0 0 30 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 3 33 0 0 0 33 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 4 30 1 0 0 31 19 0 0 0
5.26%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 116 3 0 0 119 76 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ