ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 33 2 0 0 35 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 2 26 0 0 0 26 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 3 37 1 2 0 40 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 4 31 3 0 0 34 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 5 32 1 0 2 35 19 0 0 0
5.26%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 161 7 2 2 172 95 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ