ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 23 0 0 1 24 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 2 21 1 0 0 22 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 3 25 0 0 0 25 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 4 21 5 3 0 29 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 5 12 0 1 0 13 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 6 25 1 0 0 26 19 0 0 0
5.26%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 127 7 4 1 139 114 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ