ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 26 0 1 0 27 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 2 23 0 0 0 23 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 3 24 0 1 0 25 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 4 26 0 0 0 26 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 5 25 0 0 1 26 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 6 26 1 0 0 27 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 7 27 0 0 0 27 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 8 32 1 1 0 34 19 0 0 0
5.26%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 210 2 3 1 216 152 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ