ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������������� จังหวัด������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 97 2 0 0 99 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 2 24 1 0 0 25 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 3 22 1 1 0 24 19 0 0 0
5.26%
หมู่ 4 20 1 0 0 21 19 0 0 0
5.26%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 5 1 0 169 76 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ