ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล��������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 50 1 1 0 52 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 20 0 0 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 36 0 0 0 36 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 16 0 0 0 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 27 0 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 45 0 0 0 45 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 52 0 0 0 52 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 270 1 1 0 272 112 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ