ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล������������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 14 0 0 0 14 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 28 0 1 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 9 0 0 0 9 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 14 0 0 0 14 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 46 0 0 0 46 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 15 0 0 0 15 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 22 0 1 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 16 0 0 0 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 15 1 0 0 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 5 0 1 0 6 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 14 1 0 1 16 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 31 0 0 0 31 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 2 0 0 0 2 0 0 0 0
รวม 231 2 3 1 237 168 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ