ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 47 0 1 0 48 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 2 19 0 0 1 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 54 0 0 0 54 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 38 0 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 23 0 0 0 23 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 28 0 1 0 29 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 57 1 1 1 60 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 45 0 0 0 45 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 8 1 0 0 9 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 53 0 0 0 53 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 372 2 3 2 379 140 0 1 1
0.71%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ