ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 3 0 0 0 3 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 9 0 0 0 9 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 46 0 0 0 46 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 43 0 0 0 43 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 38 0 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 19 0 0 0 19 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 42 0 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 38 0 0 0 38 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 41 0 0 0 41 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 26 0 0 0 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 14 42 0 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 426 0 0 0 426 196 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ