ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล������������������������ อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 51 0 0 0 51 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 78 1 0 0 79 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 63 0 0 1 64 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 34 10 0 0 44 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 40 0 0 0 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 77 2 0 0 79 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 22 0 0 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 37 0 0 0 37 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 40 0 1 1 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 21 0 0 0 21 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 464 13 1 2 480 140 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ