ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล��������������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 25 0 0 1 26 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 13 0 1 0 14 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 3 20 0 2 0 22 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 13 0 0 0 13 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 25 1 1 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 24 0 0 0 24 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 25 0 0 0 25 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 26 1 0 0 27 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 2 4 1 178 112 0 0 0
0.00%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ