ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������

ตำบล��������������������������� อำเภอ��������������������������� จังหวัด������������������������
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน
(กุมภาพันธ์ 2566)
สมาชิกสะสม
(มกราคม - มกราคม 2566)
สมาชิกรวม
(มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ร้อยละของการดำเนินการ
หมู่ 1 40 0 0 0 40 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 2 65 0 0 0 65 14 0 1 1
7.14%
หมู่ 3 42 0 0 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 4 19 0 1 0 20 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 5 53 0 0 0 53 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 6 46 0 0 0 46 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 7 33 0 2 0 35 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 8 54 0 0 0 54 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 9 30 0 0 0 30 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 10 41 0 1 0 42 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 11 8 0 0 0 8 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 12 28 0 0 0 28 14 0 0 0
7.14%
หมู่ 13 67 0 0 0 67 14 0 0 0
7.14%
หมู่อื่น ๆ 1 0 0 0 1 0 0 0 0
รวม 527 0 4 0 531 182 0 1 1
0.55%
หมู่ สมาชิกรวมปี
2558 - 2562
สมาชิกรวมปี
2563
สมาชิกรวมปี
2564
สมาชิกรวมปี
2565
สมาชิกรวมปี
2558 - 2565
เป้าหมาย สมาชิกใหม่ในรอบเดือน สมาชิกสะสม สมาชิกรวม ร้อยละของการดำเนินการ